GDPR


Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů při marketingové činnosti

Podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

A) Správce tímto poskytuje subjektu údajů (dále jen „subjekt údajů“) následující údaje o zpracování osobních údajů, k nimž dochází v rámci marketingových aktivit správce:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma/název: AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
IČ: 26343673
DIČ: CZ26343673
se sídlem: Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14234
zastoupená: Janem Šmuclerem, jednatelem
tel: +420 731 547 172
e-mail: osobniudaje@smucler.cz
web: www.smucler.cz
 

2. Účely zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem oslovování subjektů údajů, kteří s tím souhlasí, s nabídkou produktů a služeb Autocentra Jan Šmucler s.r.o. a značek ŠKODA, Volkswagen, SEAT, Honda, Honda moto, Škoda Plus a DasWelt Auto, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, zasílání newsletterů, poděkování a přání k svátku, narozeninám a výročím.

3. Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovány na základě souhlasu uděleného subjektem údajů.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být pro zajištění výše popsaného účelu také níže uvedené subjekty. Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty:

  • dodavatelům pro zajištění technické a administrativní podpory;
  • zpracovatelům, s nimiž oprávněný uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů;
  • výrobcům a importérům vozidel značek ŠKODA, Volkswagen, SEAT, Honda, Honda moto, Škoda Plus a DasWelt Auto
  • marketingovým a reklamním agenturám, se kterými správce spolupracuje

Osobní údaje mohou být též předány dalším subjektům, kterým je správce povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti.

5. Informace o předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

B) Správce dále pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů subjekt údajů informuje o těchto skutečnostech:

6. Doba uložení osobních údajů

Správce ukládá osobní údaje po dobu trvání uděleného souhlasu, nejdéle po dobu 10 let od udělení souhlasu.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

a) požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz

b) požadovat omezení zpracování poskytnutých osobních údajů, popírá-li správnost těchto údajů, a to na dobu než správce jejich správnost ověří

c) vznést námitku proti zpracování

d) uplatnit právo na přenositelnost údajů

e) odvolat souhlas, je-li právo na zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat ohledně zpracování osobních údajů správcem stížnost u příslušného dozorového úřadu tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz/
 

9. Podklad zpracování

Subjekt údajů poskytuje osobní údaje na základě svého souhlasu. Pro poskytnutí není dán zákonný ano smluvní důvod. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout.

10. Informace o automatizovaném rozhodování nebo profilování

Při zpracování osobních údajů správce neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování subjektů osobních údajů.


Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů získaných z kamerových systémů

podle Nařízení evropsk ého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobní ch údajů a voln ém pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

A. Správce tímto poskytuje subjektu údajů (dále jen „subjekt údajů“) následující údaje o zpracování osobních údajů, k nimž dochází ve vztazích se zákazníky:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma/název: AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
IČ: 26343673
DIČ: CZ26343673
se sídlem: Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14234
zastoupená: Janem Šmuclerem, jednatelem
tel: +420 731 547 172
e-mail: osobniudaje@smucler.cz
web: www.smucler.cz

 

2. Účely zpracování

Osobní údaje získané z kamerových systémů jsou zpracovávány za účelem ochrany života a zdraví osob, které se nacházejí v prostorách provozoven správce a za účelem ochrany majetku správce.

3. Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto právního základu ve smyslu čl. 6 GDPR:

a) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.


4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být předány subjektům, kterým je správce povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti.


5. Informace o předávání osobních údajů do t řetích zemí

Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.


B) Správce dále pro zajištění spravedliv
 é ho a transparentního zpracování osobních údajů subjekt údajů informuje o těchto skutečnostech:

6.  Doba uložení osobních údajů
Správce ukládá osobní údaje po dobu 14 dnů

7) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

a)      požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz,

b)      požadovat omezení zpracování poskytnutých osobních údajů, popírá-li správnost těchto údajů, a to na dobu než správce jejich správnost ověří,

c)      vznést námitku proti zpracování,

d)      uplatnit právo na přenositelnost údajů,

e)      odvolat souhlas, je-li právo na zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na     

         souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce prostřednictvím těchto kontaktů:

a)      elektronicky na adrese:    osobniudaje@smucler.cz

b)      telefonicky na čísle:          +420 731 547 172

c)      písemně na adrese:          Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

d)      osobně na adrese:            Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň


8. Právo podat stížnost u dozorov
 é ho úřadu

Subjekt údajů má právo podat ohledně zpracování osobních údajů správcem stížnost u příslušného dozorového úřadu tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz/

9. Informace o automatizovan é m rozhodování nebo profilování

Při zpracování osobních údajů správce neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování subjektů osobních údajů.


Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů - zákazníků

podle Nařízení evropsk ého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobní ch údajů a voln ém pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

A. Správce tímto poskytuje subjektu údajů (dále jen „subjekt údajů“) následující údaje o zpracování osobních údajů, k nimž dochází ve vztazích se zákazníky:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma/název: AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
IČ: 26343673
DIČ: CZ26343673
se sídlem: Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14234
zastoupená: Janem Šmuclerem, jednatelem
tel: +420 731 547 172
e-mail: osobniudaje@smucler.cz
web: www.smucler.cz

  1. Účely zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem jednání o uzavření smluvního vztahu a následného uzavření smluvního vztahu se zákazníkem, plnění smluvních a zákonných povinností správce v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se zákazníkem, uplatnění práv správce ze smluvního vztahu a zvyšování spokojenosti zákazníků.

2. Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto právního základu ve smyslu čl. 6 GDPR:

a)      pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

b)      pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (např. daňové a účetní povinnosti).

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být pro zajištění výše popsaného účelu také níže uvedené subjekty. Osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty:

  • dodavatelům externích služeb,
  • výrobcům a importérům vozidel značek ŠKODA, Volkswagen, SEAT, Honda, Honda moto, Škoda Plus a DasWelt Auto, leasingovým společnostem a pojišťovnám (v závislosti na typu smluvního vztahu se zákazníkem),
  • orgánům veřejné moci,
  • jiným subjektům za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 Osobní údaje mohou být též předány dalším subjektům, kterým je správce povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti.

5. Informace o předávání osobních údajů do t řetích zemí

Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

B. Správce dále pro zajištění spravedliv é ho a transparentního zpracování osobních údajů subjekt údajů informuje o těchto skutečnostech:

6. Doba uložení osobních údajů

Správce ukládá osobní údaje po dobu, po kterou trvá kterýkoli z uvedených důvodů:

a)      po dobu účinnosti smlouvy,

b)      po dobu, po kterou lze uplatnit nároky plynoucí ze smlouvy,

c)      po dobu vyplývajících z příslušných právních předpisů o archivaci.

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

a)      požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz,

b)      požadovat omezení zpracování poskytnutých osobních údajů, popírá-li správnost těchto údajů, a to na dobu než správce jejich správnost ověří,

c)      vznést námitku proti zpracování,

d)      uplatnit právo na přenositelnost údajů,

e)      odvolat souhlas, je-li právo na zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce prostřednictvím těchto kontaktů:

a)      elektronicky na adrese:    osobniudaje@smucler.cz

b)      telefonicky na čísle:          +420 731 547 172

c)      písemně na adrese:          Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

d)      osobně na adrese:            Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

 
8. Právo podat stížnost u dozorov é ho úřadu

Subjekt údajů má právo podat ohledně zpracování osobních údajů správcem stížnost u příslušného dozorového úřadu tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz/

9. Podklad zpracování

Subjekt údajů poskytuje osobní údaje pro potřeby uzavření a plnění smluvního vztahu. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít.

10. Informace o automatizovan é m rozhodování nebo profilování

Při zpracování osobních údajů správce neprovádí žádné automatizované rozhodování nebo profilování subjektů osobních údajů.

11. Další informace

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků pro marketingové účely správce, které správce získá na základě výslovného souhlasu subjektu údajů, a dále informace o zpracování osobních údajů z kamerových systémů jsou dostupné na webových stránkách správce www.smucler.cz