Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále jen „GDPR“)

Uděluji tímto společnosti AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., IČO: 26343673, se sídlem Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14234 (dále jen „Správce“), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával následující moje osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Datum narození
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

a to za účelem oslovování mě s nabídkou produktů a služeb AUTOCENTRA JAN ŠMUCLER s.r.o. a značek ŠKODA, Volkswagen, SEAT, Honda, Honda moto, Škoda Plus a DasWelt Auto, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, zasílání newsletterů, poděkování a přání k svátku, narozeninám a výročím.

Souhlas uděluji na dobu 10 let.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to e-mailem zaslaným na adresu osobniudaje@smucler.cz nebo písemně, příp. osobně na adrese Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Případným odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Beru na vědomí, že další informace týkající se zpracování osobních údajů při marketingové činnosti Správce jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů při marketingové činnosti“, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že další informace o zpracování osobních údajů, právech subjektu údajů, způsobu jejich uplatnění apod. jsou k dispozici na webových stránkách správce: www.smucler.cz nebo je mohu získat u Správce prostřednictvím těchto kontaktů:

 • elektronicky na adrese: osobniudaje@smucler.cz
 • telefonicky na čísle: +420 731 547 172
 • písemně na adrese: Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
 • osobně na adrese: Borská 2892/59, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Potvrzuji, že mi byly jasným a srozumitelným způsobem poskytnuty ze strany Správce před udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů zejména následující informace o:

 • totožnosti a kontaktních údajích správce a jeho případného zástupce;
 • účelu zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právním základu pro zpracování;
 • kategorii příjemců osobních údajů;
 • době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • existenci práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnosti, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
 • skutečnosti, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.