Retail Qualification World Championship 2015: Volkswagen vyznamenal své mistry světa

Volkswagen vyhlásil celkové vít ě ze celosv ě tové sout ěž e Retail Qualification World Championship (RQWC). Do mezinárodního finálového kola se kvalifikovalo více ne ž 250 specialist ů z tém ěř 70 zemí. Nejlep š ím zástupcem Č eské republiky se stal Michal Lehe č ka, zam ě stnanec plze ň ského prodejce AUTOCENTRUM JAN Š MUCLER s.r.o., kter ý obsadil mezi servisními poradci vynikající t ř etí místo v Evrop ě .

"Máme radost, ž e se sout ěž e Volkswagen Retail Qualification World Championship 2015 zú č astnili nejlep š í zam ě stnanci z oblasti servisu a prodeje z celého sv ě ta. Finalisté sv ý m velk ý m nasazením a odborn ý mi znalostmi a dovednostmi potvrdili, ž e pat ř í mezi nejlep š í z nejlep š ích," zd ů raznil velk ý v ý znam sout ěž e Peter Maiwald, vedoucí divize After Sales zna č ky Volkswagen osobní vozy, a dodal: "Prvot ř ídn ě kvalifikovaní zam ě stnanci na š ich obchodních partner ů jsou klí č em k nejvy šš í spokojenosti zákazník ů po celém sv ě t ě ."

Mezinárodní sout ěž pro smluvní partnery zna č ky Volkswagen se konala ji ž po š esté. Odborníci prokazovali b ě hem n ě kolikadenní akce své teoretické a praktické znalosti a dovednosti ve č ty ř ech r ů zn ý ch odborn ý ch disciplínách a zárove ň se sledovalo také hodnocení t ý m ů . Ú č astníci absolvovali testy na r ů zn ý ch místech, jako je Volkswagen Academy ve Wolfsburgu nebo areál pro v ý uku bezpe č né jízdy u Berlína. RQWC je navíc zdrojem d ů le ž it ý ch impulz ů pro specifické zvy š ování kvalifikace zam ě stnanc ů obchodních partner ů na v š ech trzích zna č ky Volkswagen.

"Bylo imponující sledovat velké nasazení v š ech ú č astník ů . V ý sledky RQWC op ě t ukázaly, jak d ů le ž itá je vynikající úrove ň vzd ě lání a její neustálé zvy š ování u zam ě stnanc ů v obchodu. Spolupráce v š ech koleg ů v oblastech servisu a prodeje je d ů le ž it ý m stavebním kamenem pro úsp ě ch zna č ky Volkswagen osobní vozy," zd ů raznil Jochen Funk, vedoucí prodejní strategie a obchodního rozvoje zna č ky Volkswagen osobní vozy.

Č eské barvy v leto š ním ro č níku sout ěž e RQWC skv ě le hájil servisní poradce Michal Lehe č ka z plze ň ské spole č nosti AUTOCENTRUM JAN Š MUCLER s.r.o., kter ý se umístil ve své oborové skupin ě na vynikajícím t ř etím míst ě v hodnocení Region Evropa.