Podklady pro schválení financování

Podklady nutné ke schválení smlouvy - rozsah závisí na vyhodnocení bonity klienta:

Zúžené podklady Úplné podklady
FON 

Vyplněné základní údaje, včetně zaměstnavatele

U cizinců kopie platného povolení k pobytu

Nabídka financování

Vyplněné základní údaje

Občasnký průkaz osoby oprávněné k podpisu smlouvy (případně úředně ověřená plná moc k podpisu smlouvy)

U cizinců kopie platného povolení k pobytu

Potvrzení o čistém měsíčním příjmu nebo přiznání k dani z příjmu potvrzené od finančního úřadu, případně úplný opis elektronicky podaného přiznání k dani z příjmů vytištěný aplikací EPO a opis elektronického potvrzení o jeho podání

Nabídka financování

FOP Vyplněné základní údaje, včetně finančních údajů

Vyplněné základní údaje

Občasnký průkaz osoby oprávněné k podpisu smlouvy (případně úředně ověřená plná moc k podpisu smlouvy)

Za poslední uzavřené zdaňovací období - přiznání k dani z příjmů potvrzené od finančního úřadu, případně úplný opis elektronicky podaného přiznání k dani z příjmů vytištěný aplikaceí EPO a opis elektronického potvrzení jeho podání, nebo účetní závěrka nebo závěrka daňové evidence. 

PO Vyplněné základní údaje, včetně finančních údajů

Vyplněné základní údaje

Občasnký průkaz osoby oprávněné k podpisu smlouvy (případně úředně ověřená plná moc k podpisu smlouvy)

Za poslední uzavřené zdaňovací období - přiznání k dani z příjmů včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty potvrzené od finančního úřadu, případně úplný opis elektronicky podaného přiznání k dani z příjmů vytištěný aplikaceí EPO a opis elektronického potvrzení jeho podání,  účetní závěrka  

Správní oddělení si vyhrazuje právo vyžádat si v individuálních případech dodatečné podklady pro posouzení bonity klienta, případně dle rizikovosti klienta požadovat navýšení standardní zálohy či dodatečné zajištění. V případě zajištění úvěru si oddělení vyhrazuje právo zajišťovací instrumenty individuálně kombinovat dle zvýšené rizikovosti a případně využít další. 

Podklady, které je nutné zaslat na ŠkoFIN po předání vozu

Není-li uvedeno jinak, je nutné zaslat originály dokumentů.

 • Smlouva
 • Obchodní podmínky
 • Nabídka financování (FON) vč. 2 strany
 • Protokol o převzetí
 • Splátkový kalendář (v případě, kdy to produkt vyžaduje)
 • Základní údaje vč. 2 strany
 • Kopie občasnkého průkazu (FON, FOP, PO - osoba, která je oprávněna jednat za společnost)
 • U cizinců kopie platného povolení k pobytu (FON)
 • Kopie druhého dokladu totožnosti (řidičský průkaz, pas, rodný list) (FON)
 • Kopie úředně ověřené plné moci k podpisu smlouvy, včetně kopií dokladů totožnosti zmocněnce*
 • Potvrzení o výši příjmu
 • Technický průkaz
 • Podklady pro pojištění, dle směrnic - u individuálních pojistek kopie, u pojištění ve splátkách originál
 • Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti u smul, kde je ŠkoFIN vlastníkem vozu
 • Podklady pro zajištění, dle směrnic
 • Další podklady definované ve směrnicích dle typu produktu a akce
 • Dodavatelská faktura (originál pro leasing, kopie pro úvěr)
 • Pro úvěr: Dohoda o převzetí dluhu

* pro převzetí vozu postačí neověřený originál plné moci.

Platnost od 1.1.2015