Pravidla soutěže

„Se Šmuclerem na hokej” (dále jen „Pravidla”).

§ 1

Tato Pravidla stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem: „Se Šmuclerem na hokej” (dále jen „Soutěž”).

§ 2

1. Pořadatelem Soutěže je společnost Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o., Borská 59, 301 00 Plzeň, IČ: 26343673, zapsaná u KS v Plzni, oddíl C, vložka 14234. (dále jen „Pořadatel”).

§ 3

1. Soutěž je vedena na webových stránkách Autocentrum Jan Šmucler - www.smucler.cz , pod názvem „Se Šmuclerem na hokej”, propagována na facebookových stránkách Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. a instagramovém účtu @autocentrum_jan_smucler. Dále bude propagována prostřednictvím Google Ads, Sklik.cz a AdForm.

2. Soutěž probíhá od 1.11. 2019 do 11.11. 2019.

3. Pořadatel bude o Soutěži informovat i na svých facebookových stránkách a instagramovém účtu.

4. Soutěž bude probíhat na území České republiky.

§ 4

1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let (každá takováto osoba dále jen „Účastník”).

2. Mechanika soutěže spočívá ve vyplnění a odeslání registračního formuláře a správném zodpovězení soutěžní otázky. Soutěžící musí svou odpověď odeslat prostřednictvím formuláře na webové stránce.

3. Vyhrávají dvě správné odpovědi, vylosované pomocí losovacího zařízení.

4. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a Partnera a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Objednatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 5

1. V rámci soutěže je možné získat následující cenu:

2x2 vstupenky na hokejový zápas HC Škoda Plzeň - HC Lausanne 12.11.2019 od 18:00 hod.

2. Výherci soutěže budou informováni o výhře přímo na soutěžní stránce na webu www.smucler.cz , a to nejpozději následující pracovní den po skončení soutěže, načež budou informováni prostřednictvím e-mailu, uvedeném v registračním formuláři.

§ 6

1. Soutěž probíhá na webových stránkách Autocentrum Jan Šmucler s.r.o. - ( www.smucler.cz ). Účastník zasláním odpovědi v registračním formuláři potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly. Soutěž bude probíhat v období od 4. 11. 2018 do 11. 11. 2019. Na jednu e-mailovou adresu se váže vždy jen jeden registrační formulář.

2. Výhercem se stávají dva soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou vylosováni. Obdrží vstupenku pro sebe a svůj doprovod.

3. Výherci Soutěže budou kontaktováni Pořadatelem formou e-mailu a na webové stránce s probíhající soutěží.

4. Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

§ 6

1. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění je Pořadatel.

2. Osobní údaje v podobě: jména, příjmení a e-mailu  (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění jen pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.

3. Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu marketing@smucler.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu.

4. Organizátor nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv třetích osob ze strany Účastníka Soutěže.

5. Účastník soutěže prohlašuje, že zasláním soutěžní zprávy neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že zasláním soutěžní zprávy dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

§ 7

1. Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.

2. Pravidla Soutěže budou dostupná online na webové stránce Autocentrum Jan Šmucler s.r.o., dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že Pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži.

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné účastníky, Správce nebo jejich obchodní partnery.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly a nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.

7. Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.

8. Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.

9. Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

11. Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých.

12. Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.